Privacy Statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, deelnemers, projectleiders en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Stapril.

Vital Workplace en I Care Producties (BTW nummer: 806696977, KVK nummer: 32066828) zijn gezamenlijk organisator van Stapril en zullen verder benoemd worden als Stapril. Stapril is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Stapril bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stapril de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’. Deze website is gemaakt met het platform van Event Guru. Event Guru is op grond van de AVG ‘Verwerker’. Event Guru is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Stapril heeft met Event Guru een Verwerkersovereenkomst gesloten waarin dit expliciet is opgenomen.

Wij willen je informeren over de verwerking van je persoonsgegevens

Vital Workplace en I Care Producties zijn gezamenlijk organisator van Stapril. Om wederzijds vertrouwen tussen jou en de Stapril te scheppen willen we je op transparante wijze informeren over de manier waarop we omgaan met je persoonsgegevens.

Wij zijn verantwoordelijk voor je persoonsgegevens

Stapril is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De persoonsgegevens die we verzamelen zijn de gegevens die door jou zijn verstrekt om de dienst die is afgenomen te kunnen leveren: naam, adres, woonplaats, mailadres en telefoonnummer. 

De momenten waarop we je persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken je persoonsgegevens omdat het nodig is voor het versturen van de deelnemersinformatie. Ook kunnen we je gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren én onze boodschap verder kunnen verspreiden. Soms bewaren we ook gegevens omdat het moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de informatie m.b.t. je deelname aan het evenement. Concreet gezegd verwerken we je persoonsgegevens zodat we onder andere:

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Stapril verwerkt Stapril (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van inschrijving, sponsoring of gift.

Stapril legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Stapril in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Stapril als sponsor, donateur of deelnemer aan Stapril.

 • Het informeren t.b.v. je deelname, Stapril, nieuwe campagnes en activiteiten

Stapril houdt sponsors, donateurs, deelnemers en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Stapril zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Stapril kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.

 • Het optimaliseren van de website en e-mail

Om de inhoud van de e-mails van Stapril te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Stapril om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Stapril worden ook cookies geplaatst om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.

 • Het verbeteren van dienstverlening

Stapril gebruikt het emailadres van donateurs, sponsors, deelnemers aan evenementen en relaties in bepaalde gevallen voor onderzoek om de dienstverlening te verbeteren.

Stapril legt gegevens vast voor het aanbieden en uitvoeren van evenementen. Om deze doeleinden te kunnen verwezenlijken kunnen gezondheidsgegevens worden opgevraagd. Voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden dient u voorafgaand uitdrukkelijke toestemming te geven. Die toestemming wordt door Stapril geregistreerd.

 • Social media advertentie-mogelijkheden

Om gerichte posts of advertenties te tonen kan Stapril gebruikmaken van de mogelijkheden die sociale media-platforms bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook doelgroepen. Stapril maakt gebruik van Facebook’s e-mail list custom audiences om gericht doelgroepen te benaderen of juist niet te benaderen. Stapril maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar deelnemers/donateurs te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan of uitgesloten voor een specifieke Facebookcampagne. Stapril gebruikt de Facebook-pixel om de effectiviteit van advertenties te meten. Via de privacy instellingen van het social media kanaal, zoals bijvoorbeeld Facebook, kunt u zich afmelden voor advertenties of uw voorkeuren wijzigen.

 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en (wettelijke) verplichtingen;
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties;
 • Web statistieken kunnen bijhouden en het delen via social media kunnen faciliteren;
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen;
 • Interne en externe controle kunnen (laten) laten uitoefenen op onze diensten.

Wij gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd

Stapril verkoopt je persoonlijke gegevens niet aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze missie en/of verplichtingen. Hierbij is Stapril de uitvoerende partij en heeft toegang tot de gegevens. Daarnaast maakt Stapril in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.

In alle gevallen zorgt Stapril ervoor dat deze derde partijen voldoende waarborgen geven op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om jouw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Na afloop van deze termijn zorgt Stapril ervoor dat je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

Uw rechten als het gaat om je persoonsgegevens

 • Je hebt het recht op een verzoek te doen op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens;
 • Je hebt het recht van bezwaar. Dit betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik door Stapril van je gegevens voor bepaalde doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van je gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van je gegevens vanwege bijzondere omstandigheden aan jouw kant;
 • Je hebt recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat je een verzoek kan doen dat Stapril je gegevens aan een derde partij verstrekt.

Je hebt altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door Stapril in algemene zin, zowel bij Stapril als bij Autoriteit persoonsgegevens.

Als je een verzoek doet, beoordeelt Stapril allereerst of je verzoek in behandeling wordt genomen als we je identiteit kunnen vaststellen of als je recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als Stapril het verzoek in behandeling heeft genomen, is er een aantal situaties waarin het verzoek kan worden geweigerd. Stapril zal een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat je inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als Stapril het verzoek afwijst, wordt schriftelijk gemotiveerd waarom niet aan het verzoek wordt voldaan.

Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met een beslissing op een verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzet. In dat geval heb je ook recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als je deelneemt kan je adres, e-mailadres of telefoonnummer door Stapril worden gebruikt zodat we je kunnen informeren over nieuwe campagnes of over benodigde informatie voor deelname. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven voor deze vorm van communicatie.

Op de URL website staan links naar websites van derden

Op de Stapril website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Stapril wil je adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die je via de Stapril website bezoekt. Stapril draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met je persoonsgegevens.

Betaling

Voor het uitvoeren en verwerken van sponsoring en donaties schakelt Stapril, via haar verwerker Event Guru, Mollie B.V. in. Mollie B.V. verwerkt de betaling tussen het donatieplatform en uw bank of creditcard-aanbieder. Mollie B.V. krijgt daarmee inzage in uw betaalgegevens. Mollie B.V. neemt voor de bescherming van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Stapril helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stapril. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Stapril. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Taal

Dit Privacy Statement is opgesteld in de Nederlandse taal. Alle in dit Privacy Statement gehanteerde begrippen dienen uitgelegd te worden als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe Stapril omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via: info@stapril.nl

Wijzigingen Privacy Statement

Stapril behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.