Algemeen

Vital Workplace en I Care Producties zijn gezamenlijk organisator van Stapril en zullen verder benoemd worden als Stapril. Stapril is een challenge waarbij deelnemers worden uitgedaagd om de hele maand april, elke dag 10.000 stappen te zetten. Goed voor de eigen gezondheid en leuk om te doen. Deelnemers wordt ook gevraagd om geld op te halen voor ParkinsonNL. Tijdens Stapril wandelen deelnemers vanuit huis.

Stapril is een open evenement waar iedereen zich voor kan inschrijven, er geldt geen leeftijdsbeperking. Elke deelnemer conformeert zich bij inschrijving aan onderstaand reglement. Wanneer de regels niet worden nageleefd door een/de deelnemer(s) kan de organisatie overgaan tot het nemen van maatregelen.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van foto’s en video’s gemaakt en/of gedeeld via sociale media tijdens Stapril. 

Deelname

 1. De Deelnemer mag aan Stapril slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende aanmeldformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 2. Deelname aan Stapril geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan Stapril deel te laten nemen.
 3. Indien een Deelnemer is verhinderd aan Stapril deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 4. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 5. Indien Stapril op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten Stapril voortijdig te beëindigen.
 7. Een besluit van de Organisator om Stapril geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
 8. Indien Stapril niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van Stapril, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
 2. Indien aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert. Met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 5.000,– (zegge: vijfduizend euro) per Overeenkomst.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan Stapril.
 4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot Stapril. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 5. Sponsors van Stapril zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van Deelnemers. 
 7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Bij deelname aan Stapril ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden van dit evenement. Deze algemene voorwaarden zijn hier te bekijken.

v. 9 januari 2024