Algemene voorwaarden

V3 26-02-2021 | 17:21:57

Deze website is eigendom van In a Better World (IABW). De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Eenieder die gebruik maakt van deze website - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

IABW, I Care Producties (ICP) en Kentaa werken samen om deze website ter beschikking te stellen. IABW organiseert het evenement en heeft daarvoor ICP ingeschakeld. Kentaa stelt de technische producten ter beschikking die het evenement ondersteunen (zoals de website). IABW, ICP en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

IABW, ICP en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. De gebruiker van de website (Gebruiker) aanvaardt deze ende diensten daarop zoals deze zijn. IABW, ICP en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's. Indien IABW, ICP en/of Kentaa ten aanzien van een Gebruiker onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige vorm van schade om wat voor reden dan ook dan zal de aansprakelijkheid van IABW, ICP en/of Kentaa gezamenlijk, inclusief de verbintenis tot ongedaanmaking, te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van maximaal € 100, -.

Auteursrecht

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat alle merken, logo’s en handelsnamen van IABW het intellectueel eigendom zijn van IABW. Niets in deze algemene voorwaarden of website is bedoeld om deze intellectuele eigendomsrechten over te dragen of om enige andere rechten ten aanzien van deze intellectuele eigendomsrechten aan de Gebruiker toe te kennen.

I Care Producties (IABW) spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een Gebruiker, actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stapril, dan staat de Gebruiker actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart IABW en ICP tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

De Gebruiker doet, van het moment van het ter beschikkingstellen van foto’s en ander beeldmateriaal waarop de Gebruiker zichtbaar is, afstand van de bij hem rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de ruimste zin van het woord – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) portretrechten ten aanzien van zijn/haar foto’s en/of ander beeldmateriaal. Dit geldt ook voor de eventuele afbeelding van andere personen op de foto’s en/of ander beeldmateriaal buiten de Gebruiker zelf. Indien de foto’s en/of ander beeldmateriaal afbeelding van één of meer andere personen bevat, dient de Gebruiker ervoor zorg te dragen dat deze andere personen eveneens afstand hebben gedaan van de bij die persoon/personen rustende (intellectuele eigendoms-)rechten in de ruimste zin van het woord – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) auteursrechten, portretrechten en naburige rechten – ten aanzien van de foto. De Gebruiker vrijwaart IABW en ICP voor alle aanspraken ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derden partijen in verband de op die persoon/personen rustende (intellectuele eigendoms-)rechten

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. IABW, ICP en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stapril zullen IABW, ICP en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. IABW, ICP en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. IABW geldt als 'verwerkingsverantwoordelijke' en ICP en Kentaa gelden als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. IABW, ICP en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij IABW daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. IABW, ICP en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van IABW en ICP wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: stapril@workplacegiving.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Wanneer de Gebruiker informatie in de digitale omgeving van het evenement (de website) zet, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat deze informatie, bestanden, gegevens en/of materialen door IABW, ICP en Kentaa kunnen worden gebruikt, opgeslagen, gekopieerd op een wijze, en door de doeleinden zoals omschreven in de privacy policy. De Gebruiker gaat er tevens mee akkoord dat het voor het verlenen van diensten nodig is dat sommige informatie door derden kan worden ingezien, zoals beschreven in de privacy policy.

De Gebruiker kan de informatie die eerder is geüpload op de website, via zijn of haar account verwijderen, met dien verstande dat het niet mogelijk is informatie te verwijderen, indien en voor zover de informatie is gedeeld met andere gebruikers en deze andere gebruikers de informatie hebben opgeslagen, gekopieerd of op andere manier hebben gebruikt. De gegevens kunnen na verwijdering in enige mate aanwezig blijven in back-up versies van de databases waarvan Kentaa gebruik maakt.

Indien de Gebruiker toestemming geeft voor het delen van bepaalde onderdelen van de informatie met social media, zoals Facebook en Twitter, wordt in overeenstemming met de verleende toestemming, de door de Gebruiker verstrekte informatie gedeeld met deze partijen. Op de diensten van de derden, zoals Facebook en Twitter, zijn de algemene voorwaarden, het privacy beleid en het cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing.  IABW, ICP en Kentaa kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de diensten van derden en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, het privacy beleid en het cookiebeleid.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stapril jonger is dan 16 jaar, zal IABW, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal IABW niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. IABW, ICP en Kentaa raden u aan het Privacy Statement te raadplegen, dat kunt u hier doen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen I Care Producties (IABW) en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

IABW, ICP en Kentaa behouden zich het recht voor om informatie die door Gebruikers op de website wordt geplaatst naar eigen inzicht en beoordeling, zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen ICP, IABW, Kentaa en de Gebruikers, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Gebruiker aldaar woonplaats heeft, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.